Our Blog

பொருநராற்றுப்படையில் பரதர்


பொருநராற்றுப்படையில் இருந்து பரதர் பற்றிய வரலாற்று சான்றுகள்


குறிஞ்சி பரதவர் பாட நெய்தல்

நறும்பூங் கண்ணி குறவர் சூடக்

கானவர் மருதம் பாட அகவர் .... 220


பொருநராற்றுப்படை எழுத்தாளர்: முடத்தாமக்கண்ணியார்


பாடியவர் :: முடத்தாமக் கண்ணியார்

பாடப்பட்டவன் :: சோழன் கரிகால் பெருவளத்தான்

திணை :: பாடாண்திணை

துறை :: ஆற்றுப்படை

பாவகை :: ஆசிரியப்பா

மொத்த வரிகள் :: 248
அறாஅ யாணரகன் றலைப் பேரூர்ச்

சாறுகழி வழிநாட் சோறுநசை யுறாது

வேறுபுல முன்னிய விரகறி பொருந

குளப்புவழி யன்ன கவடுபடு பத்தல்

விளக்கழ லுருவின் விசியுறு பச்சை ...5எய்யா விளஞ்சூற் செய்யோ ளவ்வயிற்

றைதுமயி ரொழுகிய தோற்றம் போலப்

பொல்லம் பொத்திய பொதியுறு போர்வை

அளைவா ழலவன் கண்கண் டன்ன

துளைவாய் தூர்ந்த துரப்பமை யாணி ....10எண்ணாட் டிங்கள் வடிவிற் றாகி

அண்ணா வில்லா அமைவரு வறுவாய்ப்

பாம்பணந் தன்ன வோங்கிரு மருப்பின்

மாயோள் முன்கை ஆய்தொடி கடுக்கும்

கண்கூ டிருக்கைத் திண்பிணித் திவவின் ... 15ஆய்தினை யரிசி யவைய லன்ன

வேய்வை போகிய விரலுளர் நரம்பின்

கேள்வி போகிய நீள்விசித் தொடையல்

மணங்கமழ் மாதரை மண்ணி யன்ன

அணங்குமெய்ந் நின்ற அமைவரு காட்சி ....20ஆறலை கள்வர் படைவிட அருளின்

மாறுதலை பெயர்க்கு மருவுஇன் பாலை

வாரியும் வடித்தும் உந்தியு முறழ்ந்தும்

சீருடை நன்மொழி நீரொடு சிதறி

அறல்போற் கூந்தல் பிறைபோல் திருநுதற் ... 25கொலைவிற் புருவத்துக் கொழுங்கடை மழைக்கண்

இலவிதழ் புரையும் இன்மொழித் துவர்வாய்ப்

பலஉறு முத்திற் பழிதீர் வெண்பல்

மயிர்குறை கருவி மாண்கடை யன்ன

பூங்குழை ஊசற் பொறைசால் காதின் ... 30நாண்அடச் சாய்ந்த நலங்கிள ரெருத்தின்

ஆடமைப் பணைத்தோ ளரிமயிர் முன்கை

நெடுவரை மிசைஇய காந்தள் மெல்விரற்

கிளிவா யப்பி னொளிவிடு வள்ளுகிர்

அணங்கென உருத்த சுணங்கணி யாகத் ... 35தீர்க்கிடை போகா ஏரிள வனமுலை

நீர்ப்பெயற் சுழியி னிறைந்த கொப்பூழ்

உண்டென வுணரா உயவும் நடுவின்

வண்டிருப் பன்ன பல்காழ் அல்குல்

இரும்பிடித் தடக்கையிற் செறிந்துதிரள் குறங்கின் ... 40பொருந்துமயி ரொழுகிய திருந்துதாட் கொப்ப

வருந்துநாய் நாவிற் பெருந்தகு சீறடி

அரக்குருக் கன்ன செந்நில னொதுங்கலிற்

பரற்பகை யுழந்த நோயடு சிவணி

மரற்பழுத் தன்ன மறுகுநீர் மொக்குள் ... 45நன்பக லந்தி நடையிடை விலங்கலிற்

பெடைமயி லுருவிற் பெருந்தகு பாடினி

பாடின பாணிக் கேற்ப நாடொறும்

களிறு வழங்கதர்க் கானத் தல்கி

இலைஇல் மராஅத்த எவ்வந் தாங்கி .... 50வலைவலந் தன்ன மென்னிழன் மருங்கிற்

காடுறை கடவுட்கடன் கழிப்பிய பின்றைப்

பீடுகெழு திருவிற் பெரும்பெயர் நோன்றாள்

முரசுமுழங்கு தானை மூவருங் கூடி

அரசவை யிருந்த தோற்றம் போலப் .... 55பாடல் பற்றிய பயனுடை எழாஅற்

கோடியர் தலைவ கொண்ட தறிந

அறியா மையி னெறிதிரிந் தொராஅ

தாற்றெதிர்ப் படுதலு நோற்றதன் பயனே

போற்றிக் கேண்மதி புகழ்மேம் படுந ... 60ஆடுபசி யுழந்தநின் இரும்பே ரொக்கலொடு

நீடுபசி யராஅல் வேண்டி னீடின்

றெழுமதி வாழி ஏழின் கிழவ

பழுமர முள்ளிய பறவையின் யானுமவன்

இழுமென் சும்மை யிடனுடை வரைப்பின் ... 65நசையுநர்த் தடையா நன்பெரு வாயில்

இசையேன் புக்கென் இடும்பை தீர

எய்த்த மெய்யே னெய்யே னாகிப்

பைத்த பாம்பின் துத்தி யேய்ப்பக்

கைக்கச டிருந்தவென் கண்ணகன் தடாரி ... 70இருசீர்ப் பாணிக் கேற்ப விரிகதிர்

வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல்

ஓன்றியான் பெட்டா அளவையி னொன்றிய

கேளிர் போலக் கேள்கொளல் வேண்டி

வேளாண் வாயில் வேட்பக் கூறிக் ... 75கண்ணிற் காண நண்ணுவழி இரீஇப்

பருகு அன்ன அருகா நோக்கமொடு

உருகு பவைபோ லென்பு குளிர்கொளீஇ

ஈரும் பேனும் இருந்திறை கூடி

வேரொடு நனைந்து வேற்றிழை நுழைந்த ... 80துன்னற் சிதாஅர் துவர நீக்கி

நோக்குநுழை கல்லா நுண்மைய பூக்கனிந்து

அரவுரி யன்ன அறுவை நல்கி

மழையென மருளும் மகிழ்செய் மாடத்து

இழையணி வனப்பி னின்னகை மகளிர் ... 85போக்கில் பொலங்கல நிறையப் பல்கால்

வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட

ஆர வுண்டு பேரஞர் போக்கிச்

செருக்கொடு நின்ற காலை மற்றவன்

திருக்கிளர் கோயி லொருசிறைத் தங்கித் ... 90தவஞ்செய் மாக்கள் தம்முடம் பிடாஅ

ததன்பய மெய்திய வளவை மான

ஆறுசெல் வருத்தம் அகல நீக்கி

அனந்தர் நடுக்க மல்ல தியாவதும்

மனங்கவல் பின்றி மாழாந் தெழுந்து ... 95மாலை யன்னதோர் புன்மையுங் காலைக்

கண்டோட் மருளும் வண்டுசூழ் நிலையும்

கனவென மருண்டவென் னெஞ்சே மாப்ப

வல்லஞர் பொத்திய மனம்மகிழ் சிறப்பக்

கல்லா இளைஞர் சொல்லிக் காட்டக் ... 100கதுமெனக் கரைந்து வம்மெனக் கூஉய்

அதன்முறை கழிப்பிய பின்றைப் பதனறிந்து

துராஅய் துற்றிய துருவையம் புழுக்கின்

பராஅரை வேவை பருகெனத் தண்டிக்

காழிற் சுட்ட கோழூன் கொழூங்குறை ... 105ஊழின் ஊழின் வாய்வெய் தொற்றி

அவையவை முனிகுவ மெனினே சுவைய

வேறுபல் லுருவின் விரகுதந் திரீஇ

மண்ணமை முழவின் பண்ணமை சீறியாழ்

ஒண்ணுதல் விறலியர் பாணி தூங்க .... 110மகிழ்ப்பதம் பன்னாட் கழிப்பி யருநாள்

அவிழ்ப்பதங் கொள்கென் றிரப்ப முகிழ்த்தகை

முரவை போகிய முரியா அரிசி

விரலென நிமிர்ந்த நிரலமை புழுக்கல்

பரல்வறைக் கருனை காடியின் மிதப்ப ... 115அயின்ற காலைப் பயின்றினி திருந்து

கொல்லை உழுகொழு ஏய்ப்பப் பல்லே

எல்லையு மிரவும் ஊன்றின்று மழுங்கி

உயிர்ப்பிடம் பெறாஅ தூண்முனிந் தொருநாள்

செயிர்த்தெழு தெவ்வர் திறைதுறை போகிய .... 120செல்வ சேறுமெந் தொல்பதிர் பெயர்ந்தென

மெல்லெனக் கிளந்தன மாக வல்லே

அகறி ரொவெம் ஆயம் விட்டென

சிரறிய வன்போற் செயிர்த்த நோக்கமொடு

துடியடி யன்ன தூங்குநடைக் குழவியடு .... 125பிடிபுணர் வேழம் பெட்டவை கொள்கெனத்

தன்னறி யளவையின் தரத்தர யானும்

என்னறி யளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு

இன்மை தீர வந்தனென் வென்வேல்

உருவப் ப·றேர் இளையோன் சிறுவன் ... 130முருகற் சீற்றத் துருகெழு குருசில்

தாய்வயிற் றிருந்து தாய மெய்தி

எய்யாத் தெவ்வர் ஏவல் கேட்பச்

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்பப்

பவ்வ மீமிசைப் பகற்கதிர் பரப்பி ... 135வெல்வெஞ் செல்வன் விசும்புபடர்ந் தாங்குப்

பிறந்துதவழ் கற்றதற் றொட்டுச் சிறந்தநன்

னாடுசெகிற் கொண்டு நாடொறும் வளர்ப்ப

ஆளி நன்மான் அணங்குடைக் குருளை

மீளி மொய்ம்பின் மிகுவலி செருக்கி ... 140முலைக்கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரெனத்

தலைக்கோள் வேட்டங் களிறட் டாஅங்கு

இரும்பனம் போந்தைத் தோடுங் கருஞ்சினை

அரவாய் வேம்பின் அங்குழைத் தெரியலும்

ஒங்கிருஞ் சென்னி மேம்பட மிலைந்த .... 145இருபெரு வேந்தரு மொருகளத் தவிய

வெண்ணித் தாக்கிய வெருவரு நோன்றாட்

கண்ணார் கண்ணிக் கரிகால் வளவன்

தாணிழல் மருங்கி னணுகுபு குறுகித்

தொழுதுமுன் னிற்குவி ராயிற் பழுதின் ... 150றீற்றா விருப்பிற் போற்றுபு நோக்கிநும்

கையது கேளா அளவை ஒய்யெனப்

பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த

துன்னற் சிதாஅர் நீக்கித் தூய

கொட்டைக் கரைய பட்டுடை நல்கிப் .... 155பெறலருங் கலத்திற் பெட்டாங் குண்கெனப்

பூக்கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர

வைகல் வைகல் கைகவி பருகி

எரியகைந் தன்ன வேடில் தாமரை

சுரியிரும் பித்தை பொலியச் சூட்டி .... 160நூலின் வலவா நுணங்கரில் மாலை

வாலொளி முத்தமொடு பாடினி யணியக்

கோட்டிற் செய்த கொடுஞ்சி நெடுந்தேர்

ஊட்டுளை துயல்வர வோரி நுடங்கப்

பால்புரை புரவி நால்குடன் பூட்டிக் .... 165காலி னேழடிப் பின்சென்று கோலின்

தாறுகளைந் தேறென் றேற்றி வீறுபெறு

பேரியாழ் முறையுழிக் கழிப்பி நீர்வாய்த்

தண்பணை தழீஇய தளரா விருக்கை

நன்பல் லூர நாட்டொடு நன்பல் ... 170வெரூஉப்பறை நுவலும் பரூஉப்பெருந் தடக்கை

வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம்

தரவிடைத் தங்கலோ விலனே வரவிடைப்

பெற்றவை பிறர்பிறர்க் கார்த்தித் தெற்றெனச்

செலவுகடைக் கூட்டுதி ராயிற் பலபுலந்து ... 175நில்லா வுலகத்து நிலைமை தூக்கிச்

செல்கென விடுக்குவ னல்ல நொல்லெனத்

திரை பிறழிய விரும் பெளவத்துக்

கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை

மா மாவின் வயின் வயினெற் ... 180றாழ் தாழைத் தண் டண்டலைக்

கூடு கெழீஇய குடி வயினாற்

செஞ் சோற்ற பலி மாங்திய

கருங் காக்கை கவவு முனையின்

மனை நொச்சி நிழலாங் கண் ... 185ஈற்றி யாமைதன் பார்ப்பு ஓம்பவும்

இளையோர் வண்ட லயரவும் முதியோர்

அவைபுகு பொழுதிற்றம் பகைமுரண் சொலவும்

முடக் காஞ்சிச் செம் மருதின்

மடக் கண்ண மயில் ஆலப் ... 190பைம் பாகற் பழந் துணரிய

செஞ் சுளைய கனி மாந்தி

அறைக் கரும்பி னரி நெல்லின்

இனக் களமர் இசை பெருக

வற ளடும்பி னிவர் பகன்றைத் ... 195தளிர்ப் புன்கின் றாழ் காவின்

நனை ஞாழலொடு மரங் குழீஇய

அவண் முனையி னகன்று மாறி

அவிழ் தளவி னகன் தோன்றி

நகு முல்லை யுகுதேறு வீப் .... 200பொற் கொன்றை மணிக் காயா

நற் புறவி னடை முனையிற்

சுற வழங்கும் இரும் பெளவத்

திற வருந்திய இன நாரை

பூம் புன்னைச் சினைச் சேப்பின் .... 205ஒங்கு திரை யலிவெரீ இத்

தீம் பெண்ணை மடற் சேப்பவும்

கோட் டெங்கின் குலை வாழைக்

கொழுங் காந்தண் மலர் நாகத்துத்

துடிக் குடிஞைக் குடிப் பாக்கத்துக் .... 210யாழ் வண்டின் கொளைக் கேற்பக்

கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை

நில வெக்கர்ப் பல பெயரத்

தேனெய் யடு கிழங்கு மாறியோர்

மீனெய் யடு நறவு மறுகவும் .... 215தீங் கரும்போ டவல் வகுத்தோர்

மான் குறையடு மது மறுகவும்

குறிஞ்சி #பரதவர் பாட நெய்தல்

நறும்பூங் கண்ணி குறவர் சூடக்

கானவர் மருதம் பாட அகவர் .... 220நீனிற முல்லைப் ப·றிணை நுவலக்

கானக் கோழி கதிர் குத்த

மனைக் கோழி தினைக் கவர

வரை மந்தி கழி மூழ்க

கழி நாரை வரை யிறுப்பத் .... 225தண் வைப்பினா னாடு குழீஇ

மண் மருங்கினான் மறு வின்றி

ஒரு குடையா னென்று கூறப்

பெரி தாண்ட பெருங் கேண்மை

அறனொடு புணர்ந்த திறனறி செங்கோல் .... 230அன்னோன் வாழி வென்வேற் குருசில்

மன்னர் நடுங்கத் தோன்றிப் பன்மாண்

எல்லை தருநன் பல்கதிர் பரப்பிக்

குல்லை கரியவுங் கோடெரி நைப்பவும்

அருவி மாமலை நிழத்தவு மற்றக் .... 235கருவி வானங் கடற்கோள் மறப்பவும்

பெருவற னாகிய பண்பில் காலையும்

நறையும் நரந்தமு மகிலு மாரமும்

துறைதுறை தோறும் பொறையுயிர்த் தொழுகி

நுரைத்தலைக் குரைப்புனல் வரைப்பகம் புகுதொறும் .... 240புனலாடு மகளிர் கதுமெனக் குடையக்

கூனிக் குயத்தின் வாய்நெல் லரிந்து

சூடுகோ டாகப் பிறக்கி நாடொறும்

குன்றெனக் குவைஇய குன்றாக் குப்பை

கடுந்தெற்று மூடையின் இடங்கெடக் கிடக்கும் .... 245சாலி நெல்லின் சிறைகொள் வேலி

ஆயிரம் விளையுட் டாகக்

காவிரி புரக்கு நாடுகிழ வோனே. ..... 248

No comments:

Post a Comment

Heritage Vembaru Designed by Vembarians | Copyright © 2014 - Published By Heritage Vembaru

Theme images by richcano. Powered by Blogger.