Our Blog

நெய்தல் நில தமிழ்


பரதவர் பயன்படுத்திய படகுகளின் பெயர்கள் மற்றும் தளவாடங்கள்

கப்பல் முதல் கட்டுமரம் வரை பரதவர்களே கட்டினார்கள்


ஒத்தை மரத்து வத்தை - ஒரே மரத்தால் ஆனது

வத்தை - ஒத்தை மரத்து வத்தையை விட கொஞ்சம் பெரிது

கட்டு மரம் - ஐந்து மரங்களை சேர்த்து கட்டி சொய்யும் படகு

திமில் அல்லது நீல்மரம் - இது 7 அல்லது 9 அளவில் பெரிய மரங்களை கொண்டு கட்டும் கட்டுமரம்

வள்ளம் - வத்தையை விட பெரிய அளவில் ஆன படகு

டிங்கி - பெருட்கள் கப்பலுக்கு ஏற்ற பயன் படும் வள்ளம். வள்ளத்தை விட அகலமானது

லைலா வள்ளம்- வள்ளத்திற்கும் நாவாய்க்கும் இடைப்பட்ட அளவு உள்ள வள்ளம்

தோணி - இரண்டு வகை

கரைவலை தோணி அல்லது வஞ்சி- கரையில் இருந்து இழுக்கும் வலையை எடுத்து செல்ல பயன்படும் படகு. வள்ளத்தை விட நீளமானது

தோணி - பொருட்களை கொண்டு செல்ல பயன் படும் படகு. இது பாய்மர கப்பலுக்கு இனையான அளவு உடையது 300டன் பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியும்

கப்பல் அல்லது பாய்மரகப்பல் - மக்கள் வசதியாக பயணம் செய்யமுடியும். 100டன் பொருட்களை எடுத்து செல்ல முடியும்

நாவாய் - பாய்மரகப்பலின் வடிவ அமைப்பு கொஞ்சம் வேறுபாடு கொண்டது . வேகமாகச் செல்லகூடியது

இவை இல்லாமல் இன்று நாங்கள் பயன்படுத்தும் படகுகள்

லாஞ்சி - இரும்பிலும் மரத்திலும் பைபரிலும்
மீன் பிடி கப்பல்
பைபர் படகுகள்

படகுகளின் மற்ற தமிழ் பெயர்கள் தற்போது இவை நெய்தல் மக்கள்  நாங்கள் பயன்படுத்துவது இல்லை

மிதவை
ஓடம்
தெப்பம்
பட்டுவா
வங்கம்
அம்பி
புணை
கலம், மரக்கலம்
படகு
கைப்பந்தல்


கடலில் வேலை சார்ந்த பதவிகள்
தண்டல் அல்லது தண்டையல் - கப்பல் தலைவன்

சுக்கானி அல்லது கம்மியர்-கப்பல் ஓட்டி

கடலோடி - கடல் பற்றிய அறிவு உடையவன்

மன்டாடி- கடல் நீர்வாடு பற்றிய அழ்ந்த அறிவு உள்ளவர்

கம்மாருகாரர் - மீன் பிடித்தலில் அரசன்வள்ளம், கப்பல் பாகங்கள்

சுக்கான்

கானா கம்பு.

ஏரா - அடிப்பாகம்

அணியம்/முகரி/துரோதை - முன்பாகம்

அட்டி/அணிய துரோதை - பின்பாகம்

கூம்பு (பாய்மரத்தை கட்ட உதவும் தண்டு)

வாரி பலகை

ஓடுகை,

மீப்பாய் - பாய்மரப் பாய்

நங்கூரம்

வாரி நீக்கம்

சிந்தை உசத்தி

மணி தூக்கம்

மேல் கொடி

வரி நீக்கம்

அணியக் குச்சை

அட்டிட மடி

அட்டி சிந்தி உசத்தி

பருமல் அடி

இசுக்களா அடி

அணியத்துக் கச்சைவாரி

தட்டு உசத்தி

தலுக்காலு உசத்தி

கயிறு

மோசாவாரி - ஒட்டம் - படகின் நீளுக்கும் வங்குகளின் நுணியில் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் பலகை.

வங்கு - U வடிவில் படகின் அடிப்பாகத்தை உருவாக்கப் பயன்படும் திரட்சியான மரத்தில் வடிவமைக்கப்படும் பலகை.

கூத்துவாரி - படகின் நடுவில் குறுக்காக போடப்பட்டு இருக்கும் தடித்த பலகை. இதில் வட்டமாக வெட்டியெடுத்து அதற்குள்ளே பாய் மரக் கம்பை வைக்கலாம்.

பூவெச்சம் - பாய்மரக் கம்பின் அடியை தாங்கும் வண்ணம் வங்கில் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் குழி.

கடையல் - வள்ளத்தின் பின்பக்கம்

மூக்கன்

பாய்மரம்

ஆஞ்சான் கயிறு

வடம்

பாவல்

வாறன் (கயிறு)

கடப்பாய்

கோர்ஸ்

தாமன்

நாளி

பாமரம்

பருமல் - பாய்மரம் நுணி

கடையால்பத்தி

கூத்துவாரி - படகின் நடுமையம்

வங்கு

யாளி

பாவல்

கடப்பாய்

கடப்பலகை

கடுசு - கண்னா- காற்றுக்கு ஏற்றாற்போல் சமன் செய்ய பயன்படுத்துவது

வடகாவி

வடசவரி

வடகூர்

வட மரம்

கலி மரம்

கலிச் சுற்று

கோசா

வங்குக்கால்

நூல் ஏணி

அணிய தண்டு

ஈயக்குண்டு

சட்டிமம்ம கெச்சண்

தொழவை

காமான்

பட்டை

ஞாப்பாரம்

படலம்

கட்டுக்கொடி

ஆஞ்சான் (கயிறு)

கூசா

புட்டரிசி

கிட்டங்கி

மகமை

ரேவடி

பத்தார்

உமல்

கச்சா

காவி

கம்பாவம்

போயா

வலை

தூண்டி

மண்டுக்

அட்டி பாரம்

கலபத்து

#கடல் அளவைகள்

பாவுகம்

ஆழம் அளக்க பயன்படும் கருவி தாத்திவள்ளம் கட்டப் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள்:


ரம்பம் - மரம் துண்டாட
உளி - மரம் செதுக்க
சுத்தியல் -உளி அடிக்க
ஒளதார் - மரத்தைத் துளையிட
பயன்படுத்தப்பட்ட மரங்கள்
வேம்பு
இலுப்பை
நாவல்
புன்னை
வெண் தேக்கு
தேக்கு

#துறைமுகங்கள்

துறைமுகம் - கப்பல்கள் நிறுத்துமிடம்.

முன்துறை - கழிமுகத்துக்கு வெளியே அதிக நிறையுள்ள பொருட்களை மட்டும் இறக்கும் இடம்.

பெருந்துறைமுகம் - கழிமுகத்துக்கு உள்ளே பண்டகசாலை போன்ற இடங்கள் உள்ள இடம்.
கழிமுகம்

உலர்துறை - கப்பல் கூடம்

சட்டிமம்-மாலுமி இல்லங்கள்

கட்டுமானத் தளம்

துறைமுகப்பட்டினம்


No comments:

Post a Comment

Heritage Vembaru Designed by Vembarians | Copyright © 2014 - Published By Heritage Vembaru

Theme images by richcano. Powered by Blogger.