Our Blog

பன்மீன் கூட்டம் – சுறா


கடல் மீன்கள் - சுறா வகைகள் 

1. திருவாளியன் சுறா – அதிர்ஷ்ட சுறா. இதைக் கட்டுமரத்தில் அணியத்தில் தொங்க விட்டால் அதிர்ஷ்டம் வரும் என்பது நம்பிக்கை.)

2. ஓலைச்சுறா

3. பால் சுறா

4. குண்டன் சுறா (தடியன் சுறா)

5. குமரிச் சுறா

6. வழுக்குச் சுறா

7. கோரச் சுறா

8. அடுக்குபால் சுறா

9. குறுங்கன் சுறா

10. குரங்கன் சுறா

11. செஞ்சுறா

12. கொம்பன் சுறா

13. வெள்ளைச் சுறா

14. மட்டிச் சுறா

15. மணிச் சுறா

16. கோலாச் சுறா

17. காலன் சுறா

18. ஆரணிச் சுறா

19. மேயும் சுறா

20. படுவாய் சுறா

21. வடுவன் சுறா

22. புள்ளிச் சுறா

23. வெண்ணெய் சுறா

24. நெளிஞ் சுறா

25. பேய் சுறா

26. புடுக்கன் சுறா

27. பறங்கிச் சுறா

28. நண்டு தின்னிச் சுறா

29. நண்டு பொறக்கிச் சுறா

30. ஆத்துவாய் சுறா, ஆத்து சுறா

31. கட்ட சுறா (பிள்ளைச் சுறா) (காட்டச் சுறா)

32. பெருந்தலைச் சுறா (பெருஞ் சுறா)

33. நெடுந்தலைச் சுறா

34. கருமுடிச் சுறா (கரமுடிச் சுறா)

35. புல்லிச் சுறா

36. வல்லுலன் சுறா

37. பில்லைச் சுறா

38. திரவிமூக்குச் சுறா

39. கொப்புள் சுறா

40. கூரச் சுறா

41. முள்ளன் (குமரி மாவட்ட சுறா, வால் பெரியது)

42. கீரிப்பல்லன் சுறா

43. கோச் சுறா

44. கணவாய் சுறா

45. பஞ்சுறா (மஞ்சள் நிறம், வயிற்றுப் பக்கம் வெள்ளை) பஞ்சல் சுறா

46. குட்டிச் சுறா

47. நெளியன் சுறா

48. இனபத்திச் சுறா (பெரிய அளவிலான மீன் )

49. மண்டையன் சுறா

50. ஒற்றைக் கொம்பன் சுறா

51. வெள்ளைக் கொம்பன் சுறா

52. வரிப்புலியன்

53. வரிக்குரங்கு சுறா

54. கொம்புளிச் சுறா

55. மடையன் சுறா

56. மம்மட்டிச் சுறா

57. மானச் சுறா

58. முருகவுருட்டி சுறா

59. தாழைச் சுறா

60. துப்புச் சுறா

61. வெள்ளுடும்பன் (இதன் முட்டையை கத்தியால் வெட்ட முடியாது)

62. உழுவன் சுறா

63. அச்சாணி சுறா

64. மஞ்சள் சுறா ( பிள்ளை பெற்ற அன்னைகளுக்கு பால் சுரக்க இதைக் கொடுப்பர்.)

65. கம்பம் சுறா (வெலங்கு தண்ணீரில் உள்ள சுறா)

66. அம்மணி உழுவை (பெட்டிச் சுறா ) உலகின் மிகப்பெரிய மீன் இனம் இது.

67. இழுப்பா

68. வேளா (கலக்கு வேளா)


-  மோகன ரூபன் 

No comments:

Post a Comment

Heritage Vembaru Designed by Vembarians | Copyright © 2014 - Published By Heritage Vembaru

Theme images by richcano. Powered by Blogger.